Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı Atama Kurası İlanı

İlan detayını görmek için tıkla>
Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

Sağlık Bakanlığından:
2021 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip,
tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamayerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında
kura ile yapılacaktır.
Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı
yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi
uygulanacaktır.
• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine
sahip eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır.
• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel
alımı’ yapılacaktır.
A- GENEL ESASLAR
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet kapısı
kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk Soylu Yabancıların resmi kurumlardan
alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda
kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için
tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile
yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere
genel kura ile yerleştirilecektir.
Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar

 1. yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna alınacak yabancı dil yeterliliğine sahip
  eczacı unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.
  yerleştirme ve/veya 2. yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan
  1.yerleştirmede yerleşenler 2. yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede
  yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların
 2. yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan
  münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet
  tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar,
  tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
  1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.
  7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 16 Mart 2021 Salı –
  01 Nisan 2021 Perşembe saat 18:00’ kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu
  iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
  8) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat
  yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve
  neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
  9) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657
  sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu
  durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış
  olanların başvuruları kabul edilecektir.
  10) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama
  tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
  11) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının
  ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
  12) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları
  yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
  B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
  1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
  şartları taşımaları gerekmektedir.
  2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun
  4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan
  eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
  3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti
  Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
  4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar
  dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti
  yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
  5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve ve en geç 15 Mart 2021 Pazartesi
  günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık
  tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
  6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık
  Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında
  (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair
  kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya
  diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı
  diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri
  gerekmektedir.)
  7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi
  kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş
  kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip
  ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.
  8) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış
  müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz
  sayılacaktır.
  C- TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL
  YERLERE BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK
  BELGESİNE SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR.
  Bu adayların ayrıca;
  1) Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,
  2) Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul
  edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi, başvuru sistemi
  üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
  3) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu
  madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri
  dikkate alınarak kuraya alınacaktır.
  Ç-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR
  1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin,
  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
  taşımayanların,
  3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin,
  4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
  Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların,
  5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde
  belirtilen yaş haddini doldurmuş olanların,
  6) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların,
  7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmî
  Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanların (PBS üzerinden başvuru yapmış
  olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
  Başvuruları kabul edilmeyecektir.
  D- ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER
  1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların
  atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri
  ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak
  şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
  a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
  b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya
  olanların atamaları yapılmayacaktır)
  c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden
  imzalı dilekçe.
  d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
  e) Mal bildirim formu.
  f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış
  olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
  g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde
  çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.
  SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR
  ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM
  EDECEKLERDİR.
  DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR
  İSE ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM
  EDECEKLERDİR.
  T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
  YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9 06800
  Çankaya/ANKARA
  İletişim: 0 (312) 585 10 00
  TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
  Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA
  İletişim: 0 (312) 218 30 00
  2021 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ
  SIRA TARİH AÇIKLAMA
  1
  08 Mart 2021 Pazartesi– 15 Mart 2021
  Pazartesi Saat 18:00’e kadar
  PBS üzerinden başvuruların yapılması
  2 29 Mart 2021 Pazartesi Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının
  PBS üzerinden ilanı
  3
  29 Mart 2021 Pazartesi – 30 Mart 2021 Salı
  Saat 18:00’e kadar
  İnceleme sonrası başvuruları ret
  olanların itirazlarının PBS üzerinden
  alınması
  4 02 Nisan 2021 Cuma İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
  5 05 NİSAN 2021 PAZARTESİ
  KURA TARİHİ
  Yeri ve saati
  (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet
  adresinden ilan edilecektir.
  6 05 Mayıs 2021 Çarşamba Atamaya esas evrakların son geliş
  tarihi Saat:18:00
  1736/1-1

You may also like...