BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar İŞKUR internet sitesinden 17/02/2020 – 21/02/2020 tarihleri arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bandırma Hizmet Merkezine şahsen başvurularak yapılacaktır.

KONTENJAN DAĞILIMI

İlan Sıra Çalıştırılacağı Hizmet Türü Kadro Sayısı İlan Şartı
İŞ202001 Temizlik Görevlisi 3 *En az ilköğretim mezunu olmak. *Başvurunun son günü itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak. *Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak. *Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. *BALIKESİR’in Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek ilçelerinde ikamet ediyor olmak.
  İŞ202002   Temizlik Görevlisi (Engelli)   2 *En az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. *En az %40 oranında Engelli Sağlık Kurulu Raporu olmak. (Raporda çalıştırılamayacak iş alanı belirtilmesi gerekmektedir. Bulunmayanlardan yeniden rapor istenecektir.) *Başvurunun son günü itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak. *Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak. *Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. *BALIKESİR’in Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek ilçelerinde ikamet ediyor olmak.
İŞ202003   Temizlik Görevlisi (Terör Mağduru) 2 *En az ilköğretim mezunu olmak. *Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak. *Başvurunun son günü itibariyle 44 yaşını bitirmemiş olmak. *Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak. *Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. *BALIKESİR’in il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
İŞ202004 Güvenlik Görevlisi 8 *En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. *Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine sahip olmak. *En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. *Başvurunun son günü itibariyle 44 yaşını bitirmemiş olmak. *Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak. *Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. *BALIKESİR’in Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek ilçelerinde ikamet ediyor olmak.
 1. BAŞVURU ŞARTLARI
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  1. 18 yaşını tamamlamış olmak.
  1. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
  1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  1. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
  1. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
  1. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
  1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.
 1. AÇIKLAMALAR
  1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
  1. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  1. Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
  1. Başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir.
  1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
 1. BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
  1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.bandirma.edu.tr internet adresinde ayrıca duyurulacaktır.
  1. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir.
  1. Kura işleminin 27/02/2020 tarihinde saat 14.00 da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda www.bandirma.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
 1. KURA SONUCU, SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
  1. Kura sonucu www.bandirma.edu.tr internet adresinden ilgililere durulacaktır.
  1. Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

3. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecektir.

 • Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Adli Sicil Belgesi
  • SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge
  • Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
  • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananların, durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İlgili ilana başvuranlar için)
  • Engelli Sağlık Kurulu raporu (İlgili ilana başvuranlar için)
 • SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
  • Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
  • Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
  • İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 • SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
  • Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e-posta vs. diğer yollarla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Dilekçesini posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
 • ATAMA İŞLEMLERİ
  • Sınav kurulunca, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
  • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
  • Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
  • Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların iş sözleşmeleri feshedilecektir.
 1. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
  1. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

You may also like...